فروش آپارتمان در شهر جدید هشتگرد، 90 متر، نما سنگ

فروش آپارتمان در شهر جدید هشتگرد شیک، با نمای سنگ مساحت آپارتمان: 87 متر مربع آدرس:…

فروش آپارتمان شهر جدید هشتگرد فاز 1، 100 متر

فروش آپارتمان در شهر جدید هشتگرد ساخت شیک مساحت آپارتمان: 98 متر آدرس: فاز یک شهر…

آپارتمان فروشی شهر جدید هشتگرد، فاز 1 ، 140 متر

آپارتمان فروشی شهر جدید هشتگرد مساحت آپارتمان: 140 متر مربع آدرس: فاز یک شهر جدید هشتگرد،…

آپارتمان فروشی در شهر جدید هشتگرد، فاز 1 ، 130 متر

آپارتمان فروشی در شهر جدید هشتگرد فاز 1 مساحت آپارتمان: 130 متر آدرس: فاز یک شهر…

فروش آپارتمان در شهر جدید هشتگرد،فاز 2 ، 85 متر

فروش آپارتمان در شهر جدید هشتگرد مساحت آپارتمان: 85 متر مربع آدرس: فاز 2 شهر جدید…